پیام جدید از مدیر عامل

ما از هرگونه نژاد ، سوابق تحصیلی و توانایی هایی استقبال می کنیم.

مشاهده کامل خبر
با چه زبان هایی تدریس میکنیم

در مدرسه بین‌الملل نیکو کلیه آموزش‌ ها و ارتباطات به زبان انگلیسی و بر اساس آخرین مدل ‌های مؤثر و موفق بین‌ المللی است و سایر زبان ‌ها ( اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه و #چینی ) به ‌عنوان زبان دوم، آموزش داده می ‌شود. زبان فاخر فارسی به‌ عنوان زبان کشور میزبان تکمیل ‌کننده آموزش در مدرسه بین ‌الملل نیکو است

مشاهده کامل خبر
با چه زبان هایی تدریس میکنیم

در مدرسه بین‌الملل نیکو کلیه آموزش‌ ها و ارتباطات به زبان انگلیسی و بر اساس آخرین مدل ‌های مؤثر و موفق بین‌ المللی است و سایر زبان ‌ها ( اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه و #چینی ) به ‌عنوان زبان دوم، آموزش داده می ‌شود. زبان فاخر فارسی به‌ عنوان زبان کشور میزبان تکمیل ‌کننده آموزش در مدرسه بین ‌الملل نیکو است

مشاهده کامل خبر