چشم انداز مدرسه

در مدرسه بین ‌الملل نیکو، آموزش با احترام به همه ارزش ‌ها و فرهنگ‌ ها اتفاق می ‌افتد. این امر موجب شکوفایی توانایی ‌های موجود دانش ‌آموزان می ‌شود. مدارس بین ‌الملل به دلیل پشتیبانی از ارزش‌ های اساسی جهانی و بین‌ المللی با هدف آموزش زندگی در کنار یکدیگر و دستیابی به عزت نفس در همه فرهنگ ‌ها، نژادها، رنگ‌ ها، زبان ‌ها و ملل تأسیس شده ‌اند.  برنامه آموزشی مجتمع بین‌ الملل نیکو یک انتخاب هماهنگ از اهداف، مطالب و موضوعات مورد نیاز برای رشد همه‌ جانبه دانش‌ آموزان است که با برنامه ‌های معتبر بین‌ المللی مطابقت دارد.